ผู้ขายสินค้า (Supplier) หมายถึง

ผู้ผลิตสินค้า(Supplier) และวัตถุดิบ หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่จัดหาทรัพยากรสิ่งนำเข้าสำหรับที่องค์การธุรกิจจะได้นำมาใช้ ผ่านกระบวนการและทำให้เกิดเป็นผลลัพธ์ คือ สินค้าบริการขององค์การนั้น เช่น โรงงานผลิตนม ต้องซื้อวัตถุดิบคือ น้ำนมจากสหกรณ์โคนม ร้านสปาต้องซื้อเกลือขัดตัว แชมพู น้ำมันนวดตัวจากผู้ผลิต เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่าน ...

Read More »

คู่แข่ง (Competitor)

คู่แข่ง หรือเรียกชื่อทางภาษาว่า Competitor ในโลกธุรกิจของการแข่งขันเสรี หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีคู่แข็งเข้ามาช่วงชิงลูกค้าและส่วแบ่งตลาดขององค์การ โดยคู่แข่งอาจเป็นคู่ทางตรงที่ขายสินค้าบริการเดียวกัน หรือคู่แข่งขันทางอ้อมที่ขายสินค้าบริการที่อาจไม่เหมือนกันเลยทีเดียว แต่เป็นสินค้าบริการที่ลูกค้าสามารถใช้ทดแทนกันได้ เช่น ...

Read More »

วิธีขุด ZCash กับ Nanopool.org

วิธีขุด ZCash หรือ ZEC กับ Nanopool.org ด้วยกาดร์จอสำหรับมือใหม่ หลายคนอาจจะสงสัยว่าการขุดตรงกับ pool หรือเว็บขุดที่แลกเหรีญขุดเป็น BTC ให้เลยอันไหนดีกว่ากันในที่นี้จากประสบการณ์ที่ได้ทดลองขุดมานั้นการขุด pool โดยตรงค้อนข้างที่จะได้เงินเยอะกว่าการขุดกับเว็บที่แลกเหรีญมาเป็น BTC ให้เลย (หมายเหตุ อาจจะมีช่วงที่ราคาเหรีญข ...

Read More »

สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)

สภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะ (Specific External Environment) คือ สภาพแวดล้อมภายนอกที่กระทบต่อการดำเนินงานขององค์การโดยตรงและการตัดสินใจของผู้จัดการ รวมทั้งยังมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการที่องค์การจะบรรลุเป้าหมาย โดยสภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะจะแตกต่างกันไปในแต่ละองค์การ ในขณะที่สภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไป (General External Environment) ...

Read More »

องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เพื่อที่จะให้องค์การมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานและสามารถที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่มีความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในสภาพปัจจุบันได้อย่างดี จึงเกิดแนวคิดที่เรียกว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ขึ้น ซึ่งองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การที่มีการเรียนรู้อย่า ...

Read More »

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (Total Quality Management)

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (TQM) คือ การจัดการที่เน้นในเรื่องของคุณภาพ การดูแลในเรื่องของการควบคุมคุณภาพ การรับประกันคุณภาพ และการจัดการคุณภาพในภาพรวม เพราะเชื่อว่าเมื่อจัดการเรื่องคุณภาพให้ได้ดีแล้วก็จะทำให้องค์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน จุดกำเนินของการจัดการคุณภาพเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อญี่ปุ่นสามารถ ...

Read More »

การจัดการตามสถานการณ์ (Contingency View)

การจัดการตามสถานการณ์ (Contingency View) แนวคิดนี้เป็นแนวคิดปัจจุบันที่มองว่าการจัดการที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ นั่นคือในแต่ละสถานการณ์จะมีวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการที่แตกต่างกันไป ไม่สามารถที่จะหาวิธีการจัดการที่ดีที่สุดสำหรับทุกสถานการณ์ได้ ซึ่งแนวคิดนี้ตรงข้ามกับแนวคิดที่เรียกว่า แนวคิดแบบครอบจักรวาล (Univers ...

Read More »

แนวคิดเชิงปริมาณ (Quantitative Perspective)

แนวคิดเชิงปริมาณ คือมุมมองการจัดการโดยใช้ตัวเลข เป็นความพยายามที่จะนำคณิตศาสตร์ และตัวเลขมาใช้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจทางการจัดการ โดยพื้นฐานของการตัดสินใจทางด้านการจัดการโดยใช้ตัวเลขนี้มาจากข้อสมมุติฐานที่ว่า เทคนิคทางด้านคณิตศาสตร์สามารถที่จะใช้แก้ปัญหาได้ดีกว่าการที่ไม่ได้ใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เข้ามาช่วย ซึ่งในมุมมอ ...

Read More »

วิธีขุด ETH กับ Nanopoo.org แบบง่ายๆ

วิธีขุด ETH กับ Nanopoo.org แบบง่ายๆ หลังจากที่ nicehash เว็บไซต์ขุดเหรีญหรือสกุลเงินดิจิตอลชื่อดัง ที่เป็นเว็บคนกลางที่ให้บริการในธุรกิจขายแรงขุดและเปิดให้บริการขุดเหรีญต่างๆได้โดนแฮคเกอร์แฮคเงินไปจนหมดบัญชีทำให้ต้องปิดบริการเว็บไปชั่วคราว เลยทำให้นักขุด Bitcoin หลายๆคนที่เป็นหน้าใหม่ที่ไม่เคยขุดเองจาก Pool เกิดปัญหาก ...

Read More »

พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Science)

แนวคิดพฤติกรรมศาสตร์ เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นในการศึกษาค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาทฤษฏีความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การที่จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารสำหรับผู้จัดการในการดูแลบริหารพนักงานต่อไป แนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่พยายามค้นคว้าศึกษาถึงหลักการธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ พฤติกรรมมนุษย์เมื่อทำงานร่วมกันก ...

Read More »