Tag Archives: Total Quality Management

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (Total Quality Management)

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (TQM) คือ การจัดการที่เน้นในเรื่องของคุณภาพ การดูแลในเรื่องของการควบคุมคุณภาพ การรับประกันคุณภาพ และการจัดการคุณภาพในภาพรวม เพราะเชื่อว่าเมื่อจัดการเรื่องคุณภาพให้ได้ดีแล้วก็จะทำให้องค์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน จุดกำเนินของการจัดการคุณภาพเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อญี่ปุ่นสามารถ ...

Read More »
Translate »