Tag Archives: Crypto Capital Corp การ

รายงานฉบับใหม่ยับยั้งการเจรจาทางการเงินของ Bitfinex

รายงานฉบับใหม่ระบุว่าการแลกเปลี่ยนความลับในการแลกเปลี่ยน Bitfinex ได้พบธนาคารแห่งใหม่ในเปอร์โตริโกเมื่อปีที่แล้วและพึ่งพาสถาบันการเงินในปานามาเพื่อจัดหาสภาพคล่องในการโอนเงินสกุลเงิน ข่าวบางส่วนเปิดฝาในการติดต่อทางการเงินของ Bitfinex ซึ่งในอดีตได้รับการทึบแสง Light Shed ในการติดต่อธุรกิจ Bitfinex แบบทึบ Bloombergรายงานว ...

Read More »
Translate »