Tag Archives: Bureaucratic Management

การจัดการแบบราชการ (Bureaucratic Management)

แนวคิดการจัดการแบบราชการเกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกับการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์และการจัดการตามหลักการบริหาร โดยนักคิดชาวเยอรมันชื่อ แมกซ์ เวบเบอร์ (Max Weber) แนวคิดของแมกช์เกิดขึ้นจากการที่เขาเห็นข้อบกพร่องขององค์การในช่วงเวลานั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเห็นว่าคนในองค์การได้รับอำนวจหน้าที่เพราะความที่ตนเกิดในตระกูลที่สูงหร ...

Read More »

แนวคิดแบบคลาสสิก (Classical Perspective)

ในช่วงตอนต้นของปีคริสต์ศตวรรษที่ 20 มีธุรกิจขนาดใหญ่เกิดขึ้นจำนวนมาก การหาวิธีการจัดการจึงได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงนี้ทำให้มุมมองทางการจัดการที่เรียกว่า มุมมองแบบคลาสสิก (Classical Perspective) เกิดขึ้น ในแนวคิดนี้ประกอบด้วยมุมมองหลักๆ 3 มุมมอง ได้แก่ มุมมองการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ (Scientific Management Viewpoint ...

Read More »
Translate »