Tag Archives: ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุ

ความต้องการระบบบริการฉุกเฉิน

ความเหมาะสมของการใช้บริการฉุกเฉิน อาจประเมินความเหมาะสมได้จากความรุนแรงของอาการเจ็บป่วย เช่น การใช้ระบบบริการฉุกเฉิน ระยะเวลาการอยู่ในห้องฉุกเฉิน การตรวจเพิ่มเติม การที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล นอกจากนั้น ความเหมาะสมของการใช้บริการฉุกเฉินอาจจะประเมินจากรูปแบบการใช้บริการอย่างเหมาะสม เช่น มีความพยายามในการติดต่อผู้ให้ ...

Read More »

ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่มาใช้บริการในห้องฉุกเฉินมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน เนื่องจากประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น และผู้สูงอายุเองก็มักมีโรคร่วมหลายโรค มีการเสื่อมถอยของการทำงานของอวัยวะต่างๆ และมีอาการที่ซับซ้อน นอกจากนั้น การที่ผู้สูงอายุมีการใช้ยาที่หลายชนิด ทำให้มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาได้มาก และเป็นสา ...

Read More »
Translate »