Tag Archives: การจัดการ

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (Total Quality Management)

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (TQM) คือ การจัดการที่เน้นในเรื่องของคุณภาพ การดูแลในเรื่องของการควบคุมคุณภาพ การรับประกันคุณภาพ และการจัดการคุณภาพในภาพรวม เพราะเชื่อว่าเมื่อจัดการเรื่องคุณภาพให้ได้ดีแล้วก็จะทำให้องค์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน จุดกำเนินของการจัดการคุณภาพเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อญี่ปุ่นสามารถ ...

Read More »

แนวคิดเชิงปริมาณ (Quantitative Perspective)

แนวคิดเชิงปริมาณ คือมุมมองการจัดการโดยใช้ตัวเลข เป็นความพยายามที่จะนำคณิตศาสตร์ และตัวเลขมาใช้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจทางการจัดการ โดยพื้นฐานของการตัดสินใจทางด้านการจัดการโดยใช้ตัวเลขนี้มาจากข้อสมมุติฐานที่ว่า เทคนิคทางด้านคณิตศาสตร์สามารถที่จะใช้แก้ปัญหาได้ดีกว่าการที่ไม่ได้ใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เข้ามาช่วย ซึ่งในมุมมอ ...

Read More »

การจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ (Scientific Management)

ในช่วงเวลาประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 18-19 เป็นช่วงเวลาที่มีการขยายตัวของธุรกิจ โดยยกระดับจากธุรกิจเพื่อครัวเรือนเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายมากขึ้น โรงงานมีการขยายตัว สิ่งที่เป็นเด็นในช่วงเวลานั้น คือ ทำอย่างไรจึงจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยผู้เชี่ยวชาญได้ศึกษาถึงวิธีการที่จะเพิ่มผลการทำงานของพนักงานโดยเฉพาะในโรงงาน การศึกษาน ...

Read More »

ความคิดการจัดการแบบคลาสสิก (Pre-classical Perspective)

หากมองย้อนไปเมื่อแรกเริ่มของการศึกษาการจัดการ เมื่อปี ค.ศ. 1776 อดัม สมิธ (Adam Smith) ได้เขียนหนังสือชื่อ “The Wealth of Nations” ที่ว่าด้วยการที่ประเทศและสังคมสามารถสร้างความได้เปรียบจากการแบ่งงานกันทำ (Division of Labor) ซึ่งหมายถึง การแบ่งงานออกเป็นส่วนงานย่อยๆ และให้คนทำงานในขอบเขตของงานนั้น ซึ่งจะนำมา ...

Read More »

แนวคิดทางการจัดการ

การที่จะเข้าใจการจัดการในปัจจุบันและคาดคิดถึงแนวทางการพัฒนาการจัดการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคงจะเกิดได้ยากหากยังไม่เข้าใจถึงความเป็นมาของการจัดการ ความเข้าใจในอดีตของการจัดการจะช่วยให้ผู้จัดการหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในอดีตที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอย อีกทั้งความเข้าใจถ ...

Read More »

องค์การและการจัดการ หมายถึง

องค์การ เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ซึ่งมีเป้าหมายในการบรรลุวัตถุประสงค์ในทางเดียวกัน องค์การแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ องค์การที่มุ่งหวังกำไรและองค์การที่ไม่ได้มุ่งหวังกำไร ซึ่งไม่ว่าเป็นองค์การแบบใดต่างต้องอาศัยการจัดการอันเป็นกระบวนการที่จะนำพาองค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ซึ่ ...

Read More »

การจัดการอย่างมีจริยธรรม

ปัจจุบันและอนาคตการจัดการอย่างมีจริยธรรมมีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการล่มสลายของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Enron ที่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่า หากดำเนินธุรกิจอย่างไม่มีจริยธรรมท้ายที่สุดบริษัทก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้อีกต่อไป เช่น กรณีของ Enron ที่มีการตกแต่งตัวเลขในบัญชีแล้วธุรกิจก็ไม่อาจอยู่รอดในระยะย ...

Read More »

การจัดการสำหรับโลกาภิวัตน์

โลกทุกวันนี้ดูเหมือนว่าเล็กลงเพราะการส่งผ่านข้อมูล การสื่อสาร หรือแม้กระทั่งการเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างส่วนต่างๆ ของโลกเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมาก องค์การเองจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับความเป็นโลกาภิวัตน์นั้น บางองค์การอาจต้องเข้าไปแข่งขันกับองค์การอื่นภายในประเทศ หรือหาโอกาสตลาดทางการค้านอกประเทศ เช่น กรณีของบริษัทเจริญโ ...

Read More »

การจัดการในความหลากหลาย

ผู้จัดการที่มีประสิทธิผลต้องสามารถรับมือกับความหลากหลายได้ เพราะจะช่วยให้การทำงานในองค์การเป็นไปอย่างราบรื่น และดึงดูดรักษาคนที่มีคุณภาพไว้ในองค์การ คำว่าหลากหลาย (Diversity) หมายถึง การที่แต่ละคนมีความเหมือนและความแตกต่างในด้านต่างๆ เช่น เพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ พื้นฐานการศึกษาและรสนิยมทางเพศ เป็นต้น ถึงแม้ว่าหลายคนยั ...

Read More »

ศาสตร์และศิลป์ของการจัดการ

เมื่อกล่าวถึงการจัดการ มักมีคำถามหนึ่งตามว่าการจัดการเป็นศาสตร์หรือศิลป์ ก่อนที่จะไปถึงคำตอบนั้นผู้อ่านควรทำความเข้าใจก่อนถึงความหมายของศาสตร์และศิลป์ ศาสตร์ (Science) หมายถึง สิ่งที่เป็นวิทยาการที่สามารถศึกษาได้โดยใช้หลักการสังเกต ทดลอง ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีเหตุและผลเป็นไปตามตรรกะ ตัวอย่างเช่น ศาสตร์ของการคำนวณปริมา ...

Read More »
Translate »