Tag Archives: กระดูก

โรคไขข้อเสื่อม และอักเสบ

Anti Arthritis !! โรคไขข้อเสื่อม และอักเสบ ??? ความหมายของไขข้อเสื่อมนั้นทางการแพทย์หมายถึง “กระดูกอ่อนและน้ำหล่อเลี้ยงระหว่างข้อต่างๆ ในร่างกาย” การเสื่อมจึงเกิดได้ใน 4 กรณีดังต่อไปนี้ มวลของกระดูกอ่อนลดลง ส่งผลให้กระดูกแข็ง 2 ข้อมีการกระทบหรือกดทับกัน ทำให้เกิดความเจ็บปวด น้ำหลก่อเลี้ยงในข้อลดลง ซึ่งมักจะ ...

Read More »

เสริมสร้างกระดูก

Rebuild and Maintain Bone Health โรคเกี่ยวกับกระดูกโดยเฉพาะกระดูกพรุนมักจะพบเห็นในวัยพร่องฮอร์โมนในเพศหญิง ที่น่าแปลกใจคือมักเกิดกับประชากรในประเทศที่ดื่มนมและบริโภคอาหารประเภทนม (โดยเฉพาะนมวัว) เป็นอาหารประจำวัน อย่างเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และเนเธอร์แลนด์ ทฤษฏีการดื่มนมเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุนจึงกำลังเป็นเรื่องที่น่ ...

Read More »

การเดินเซ ไม่มั่นคงและการหกล้ม

ผู้สูงอายุกับการหกล้ม เมื่ออายุมากขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหลายอย่างที่อาจทำให้หกล้มได้ง่าย เช่น การมองเห็นลดลง การทรงตัวไม่ดี ร่วมกับการที่อาจมีโรคต่างๆ เกิดร่วมด้วย จึงทำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสหกล้มได้ง่าย การหกล้มเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของอบุัติเหตุในผู้สูงอายุที่ทำให้ต้องนอนโรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 85 ของสาเหตุทั้ ...

Read More »
Translate »