Daily Archives: มกราคม 1, 2018

องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เพื่อที่จะให้องค์การมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานและสามารถที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่มีความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในสภาพปัจจุบันได้อย่างดี จึงเกิดแนวคิดที่เรียกว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ขึ้น ซึ่งองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การที่มีการเรียนรู้อย่า ...

Read More »

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (Total Quality Management)

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (TQM) คือ การจัดการที่เน้นในเรื่องของคุณภาพ การดูแลในเรื่องของการควบคุมคุณภาพ การรับประกันคุณภาพ และการจัดการคุณภาพในภาพรวม เพราะเชื่อว่าเมื่อจัดการเรื่องคุณภาพให้ได้ดีแล้วก็จะทำให้องค์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน จุดกำเนินของการจัดการคุณภาพเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อญี่ปุ่นสามารถ ...

Read More »

การจัดการตามสถานการณ์ (Contingency View)

การจัดการตามสถานการณ์ (Contingency View) แนวคิดนี้เป็นแนวคิดปัจจุบันที่มองว่าการจัดการที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ นั่นคือในแต่ละสถานการณ์จะมีวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการที่แตกต่างกันไป ไม่สามารถที่จะหาวิธีการจัดการที่ดีที่สุดสำหรับทุกสถานการณ์ได้ ซึ่งแนวคิดนี้ตรงข้ามกับแนวคิดที่เรียกว่า แนวคิดแบบครอบจักรวาล (Univers ...

Read More »

แนวคิดเชิงปริมาณ (Quantitative Perspective)

แนวคิดเชิงปริมาณ คือมุมมองการจัดการโดยใช้ตัวเลข เป็นความพยายามที่จะนำคณิตศาสตร์ และตัวเลขมาใช้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจทางการจัดการ โดยพื้นฐานของการตัดสินใจทางด้านการจัดการโดยใช้ตัวเลขนี้มาจากข้อสมมุติฐานที่ว่า เทคนิคทางด้านคณิตศาสตร์สามารถที่จะใช้แก้ปัญหาได้ดีกว่าการที่ไม่ได้ใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เข้ามาช่วย ซึ่งในมุมมอ ...

Read More »
Translate »