Daily Archives: พฤศจิกายน 30, 2017

การจัดการแบบราชการ (Bureaucratic Management)

แนวคิดการจัดการแบบราชการเกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกับการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์และการจัดการตามหลักการบริหาร โดยนักคิดชาวเยอรมันชื่อ แมกซ์ เวบเบอร์ (Max Weber) แนวคิดของแมกช์เกิดขึ้นจากการที่เขาเห็นข้อบกพร่องขององค์การในช่วงเวลานั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเห็นว่าคนในองค์การได้รับอำนวจหน้าที่เพราะความที่ตนเกิดในตระกูลที่สูงหร ...

Read More »

การจัดการตามหลักการบริหาร (Administrative Management)

แนวคิดการจัดการอีกแนวคิดหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ คือ แนวคิดที่เรียกว่า การจัดการตามหลักการบริหาร โดยในขณะที่การจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพที่งานของคนงานแต่ละคนนั้น การจัดการตามหลักการบริหาร มุ่งเน้นที่การจัดการองค์การในภาพรวมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยการ ...

Read More »

การจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ (Scientific Management)

ในช่วงเวลาประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 18-19 เป็นช่วงเวลาที่มีการขยายตัวของธุรกิจ โดยยกระดับจากธุรกิจเพื่อครัวเรือนเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายมากขึ้น โรงงานมีการขยายตัว สิ่งที่เป็นเด็นในช่วงเวลานั้น คือ ทำอย่างไรจึงจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยผู้เชี่ยวชาญได้ศึกษาถึงวิธีการที่จะเพิ่มผลการทำงานของพนักงานโดยเฉพาะในโรงงาน การศึกษาน ...

Read More »
Translate »