การจัดการสำหรับโลกาภิวัตน์

SPONSORED LINKS

โลกทุกวันนี้ดูเหมือนว่าเล็กลงเพราะการส่งผ่านข้อมูล การสื่อสาร หรือแม้กระทั่งการเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างส่วนต่างๆ ของโลกเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมาก องค์การเองจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับความเป็นโลกาภิวัตน์นั้น บางองค์การอาจต้องเข้าไปแข่งขันกับองค์การอื่นภายในประเทศ หรือหาโอกาสตลาดทางการค้านอกประเทศ เช่น กรณีของบริษัทเจริญโชคภัณฑ์ที่มองว่า “โลกคือตลาดของเรา” ซึ่งการเข้าไปในตลาดต่างประเทศอาจเป็นรูปแบบของการนำเข้า – ส่งออก การร่วมลงทุนในกิจการต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งการลงทุนโดยตรงใจต่างประเทศ ความเป็นโลกาภิวัตน์ยังส่งผลต่อถึงองค์การที่แม้ไม่ได้ขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศ แต่ก็จะมีองค์การธุรกิจอื่นจากต่างประเทศที่ขยายธุรกิจเข้ามาแข่งขันในประเทศและแย่งชิงส่วนแบ่งธุรกิจไป ดังเช่นที่ร้านโชว์ห่วยที่กำลังประสบกับปัญหาการถูกคุกคาม และแข่งขันจากธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ที่ต้องเข้าใจกระแสโลกาภิวัตน์ และหาโอกาสที่เกิดขึ้นจากความเป็นโลกาภิวัตน์ รวมทั้งมีความสามารถที่จะจัดการรับมือกับความท้าทายที่ตามมากับกระแสโลกาภิวัตน์ เช่น การเข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมอันส่งผลถึงรสนิยมผู้บริโภค และพฤติกรรมพนักงานที่แตกต่างกัน และความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศ

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »