Daily Archives: พฤศจิกายน 17, 2017

ศาสตร์และศิลป์ของการจัดการ

เมื่อกล่าวถึงการจัดการ มักมีคำถามหนึ่งตามว่าการจัดการเป็นศาสตร์หรือศิลป์ ก่อนที่จะไปถึงคำตอบนั้นผู้อ่านควรทำความเข้าใจก่อนถึงความหมายของศาสตร์และศิลป์ ศาสตร์ (Science) หมายถึง สิ่งที่เป็นวิทยาการที่สามารถศึกษาได้โดยใช้หลักการสังเกต ทดลอง ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีเหตุและผลเป็นไปตามตรรกะ ตัวอย่างเช่น ศาสตร์ของการคำนวณปริมา ...

Read More »

บทบาทการจัดการ (Managerial Roles)

บทบาทการจัดการ (Managerial Roles) นอกเหนือจากการวิเคราะห์สิ่งที่ผู้จัดการทำในมุมมองของหน้าที่ในการจัดการและทักษะดังที่กล่าวมา ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับผู้จัดการในอีกมุมมองหนึ่ง โดย เฮนรี่ มินซเบิร์ก (Henry Mintzberg) ได้ติดตามเฝ้าสังเกตการณ์สิ่งที่ผู้จัดการระดับสูงทำในแต่ละวัน จำนวน 5 คน ในปี ค.ศ.1975 ซึ่งลักษณะงานของผู้บ ...

Read More »

ทักษะการจัดการ (Management Skills)

การที่บุคคลทำหน้าที่การจัดการได้ดีและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การนั้นเป็นส่วนสำคัญของการเป็นผู้จัดการ โดยผู้จัดการต้องมีทักษะเพื่อจะสามารถทำสิ่งต่างๆ นั้นได้อย่างดี โดย ทักษะหมายถึงความ สามารถเฉพาะอย่างที่เป็นผลจากการได้ใช้ฝึกฝนความรู้ ข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งทักษะสำหรับการจัดการสามารถจัดได้เป็น 3 กลุ่มหลักๆ ดั ...

Read More »

ระดับผู้จัดการ

องค์การทุกแห่งยกเว้นองค์การที่มีขนาดเล็กมาก มักมีผู้จัดการมากกว่า 1 คนในการทำงานขององค์การโดยทั่วไปในองค์การใหญ่ๆ มีผู้จัดการอยู่หลายคนในหลายระดับการจัดการ ซึ่งสามารถจัดกลุ่มผู้จัดการออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 1.ผู้จัดการระดับสูง (Top Manager) เป็นผู้จัดการในระดับบนสุด เมื่อพิจารณาจากผังองค์การ ผู้จัดการในระดับนี้มีหน้าท ...

Read More »

ผู้จัดการ หมายถึง

เมื่อกล่าวถึงการจัดการ สิ่งที่มาควบคู่กับการจัดการ คือผู้จัดการ ซึ่งผู้จัดการก็คือบุคคลที่ทำหน้าที่จัดการ ผู้จัดการเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการวางแผน ตัดสินใจ จัดองค์การ นำ และควบคุมทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ การเงิน สินทรัพยถาวร และข้อมูล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรืออีกนัยหนึ่ง ผู ...

Read More »

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ผลลัพธ์ของการจัดการ ไม่ว่าจะเป็นองค์การชนิดใด หรืออยู่ในอุตสาหกรรมใดต่างก็ต้องการประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการ โดยที่หลายๆ ครั้ง จะมีการใช้คำสองคำควบคู่กัน ทั้งๆ ที่ความหมายของทั้ง 2 คำนั้นมีความแตกต่างกัน ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า เช่น การที่พ ...

Read More »
Translate »