Monthly Archives: พฤศจิกายน 2017

การจัดการแบบราชการ (Bureaucratic Management)

แนวคิดการจัดการแบบราชการเกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกับการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์และการจัดการตามหลักการบริหาร โดยนักคิดชาวเยอรมันชื่อ แมกซ์ เวบเบอร์ (Max Weber) แนวคิดของแมกช์เกิดขึ้นจากการที่เขาเห็นข้อบกพร่องขององค์การในช่วงเวลานั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเห็นว่าคนในองค์การได้รับอำนวจหน้าที่เพราะความที่ตนเกิดในตระกูลที่สูงหร ...

Read More »

การจัดการตามหลักการบริหาร (Administrative Management)

แนวคิดการจัดการอีกแนวคิดหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ คือ แนวคิดที่เรียกว่า การจัดการตามหลักการบริหาร โดยในขณะที่การจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพที่งานของคนงานแต่ละคนนั้น การจัดการตามหลักการบริหาร มุ่งเน้นที่การจัดการองค์การในภาพรวมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยการ ...

Read More »

การจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ (Scientific Management)

ในช่วงเวลาประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 18-19 เป็นช่วงเวลาที่มีการขยายตัวของธุรกิจ โดยยกระดับจากธุรกิจเพื่อครัวเรือนเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายมากขึ้น โรงงานมีการขยายตัว สิ่งที่เป็นเด็นในช่วงเวลานั้น คือ ทำอย่างไรจึงจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยผู้เชี่ยวชาญได้ศึกษาถึงวิธีการที่จะเพิ่มผลการทำงานของพนักงานโดยเฉพาะในโรงงาน การศึกษาน ...

Read More »

แนวคิดแบบคลาสสิก (Classical Perspective)

ในช่วงตอนต้นของปีคริสต์ศตวรรษที่ 20 มีธุรกิจขนาดใหญ่เกิดขึ้นจำนวนมาก การหาวิธีการจัดการจึงได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงนี้ทำให้มุมมองทางการจัดการที่เรียกว่า มุมมองแบบคลาสสิก (Classical Perspective) เกิดขึ้น ในแนวคิดนี้ประกอบด้วยมุมมองหลักๆ 3 มุมมอง ได้แก่ มุมมองการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ (Scientific Management Viewpoint ...

Read More »

ความคิดการจัดการแบบคลาสสิก (Pre-classical Perspective)

หากมองย้อนไปเมื่อแรกเริ่มของการศึกษาการจัดการ เมื่อปี ค.ศ. 1776 อดัม สมิธ (Adam Smith) ได้เขียนหนังสือชื่อ “The Wealth of Nations” ที่ว่าด้วยการที่ประเทศและสังคมสามารถสร้างความได้เปรียบจากการแบ่งงานกันทำ (Division of Labor) ซึ่งหมายถึง การแบ่งงานออกเป็นส่วนงานย่อยๆ และให้คนทำงานในขอบเขตของงานนั้น ซึ่งจะนำมา ...

Read More »

แนวคิดทางการจัดการ

การที่จะเข้าใจการจัดการในปัจจุบันและคาดคิดถึงแนวทางการพัฒนาการจัดการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคงจะเกิดได้ยากหากยังไม่เข้าใจถึงความเป็นมาของการจัดการ ความเข้าใจในอดีตของการจัดการจะช่วยให้ผู้จัดการหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในอดีตที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอย อีกทั้งความเข้าใจถ ...

Read More »

องค์การและการจัดการ หมายถึง

องค์การ เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ซึ่งมีเป้าหมายในการบรรลุวัตถุประสงค์ในทางเดียวกัน องค์การแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ องค์การที่มุ่งหวังกำไรและองค์การที่ไม่ได้มุ่งหวังกำไร ซึ่งไม่ว่าเป็นองค์การแบบใดต่างต้องอาศัยการจัดการอันเป็นกระบวนการที่จะนำพาองค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ซึ่ ...

Read More »

การจัดการอย่างมีจริยธรรม

ปัจจุบันและอนาคตการจัดการอย่างมีจริยธรรมมีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการล่มสลายของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Enron ที่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่า หากดำเนินธุรกิจอย่างไม่มีจริยธรรมท้ายที่สุดบริษัทก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้อีกต่อไป เช่น กรณีของ Enron ที่มีการตกแต่งตัวเลขในบัญชีแล้วธุรกิจก็ไม่อาจอยู่รอดในระยะย ...

Read More »

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไม่เพียงแต่เทคโนโลยีมีความสำคัญกับชีวิต แต่เทคโนโลยียังมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เทคโนโลยีทำให้สิ่งต่างๆ มีความซับซ้อนมากขึ้น และทำให้สิ่งต่างๆ มีความง่ายขึ้น ความท้าทายที่มาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี คือ การสื่อสาร การขนส่ง การเดินทาง จำนวนข้อมูลที่มากขึ้น เป็นต้น ผู้จัดการยุคใหม่ต้องพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยน ...

Read More »

การจัดการสำหรับโลกาภิวัตน์

โลกทุกวันนี้ดูเหมือนว่าเล็กลงเพราะการส่งผ่านข้อมูล การสื่อสาร หรือแม้กระทั่งการเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างส่วนต่างๆ ของโลกเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมาก องค์การเองจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับความเป็นโลกาภิวัตน์นั้น บางองค์การอาจต้องเข้าไปแข่งขันกับองค์การอื่นภายในประเทศ หรือหาโอกาสตลาดทางการค้านอกประเทศ เช่น กรณีของบริษัทเจริญโ ...

Read More »
Translate »