Tag Archives: Quality

การจัดการเพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน

เพื่อจะให้สามารถเอาชนะคู่แข่งและอยู่รอดได้ องค์การต้องสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่ง ซึ่งหมายความว่าองค์การจะต้องสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าได้ดีกว่าคู่แข่ง การที่จะทำให้ดีกว่าในสายตาลูกค้าประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ประการด้วยกัน คือ 1.ความได้เปรียบในเรื่องต้นทุน (Cost Competitiveness ...

Read More »