Tag Archives: ยารักษาโรคสมองเสื่อม

ข้อควรระวังในการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม

ข้อควรระวังในการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม เนื่องจากผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม สมองมักมีการฝ่อและสารสื่อประสาทต่างๆ ในสมองลดลง ทำให้ผู้ป่วยจะทนฤทธิ์ยาได้น้อยกว่าผู้สูงอายุปกติ มีความไวต่อผลข้างเคียงของยาสูง และผู้ป่วยยังมีความสามารถในด้านความจำลดลง มีโอกาสใช้ยาผิดพลาดได้เนื่องจากจำไม่ได้ว่ากินยาไปหรือยัง ทำให้มี ...

Read More »

การวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม

การวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม โดยปกติแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม อาจเป็นแพทย์ระบบประสาท แพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ หรือจิตแพทย์ เมื่อมาพบแพทย์และสงสัยว่าจะเป็นภาวะสมองเสื่อม แพทย์จะดำเนินการหลายอย่างเพื่อวินิจฉัยโรค ดังนี้ ซักประวัติและตรวจร่างกาย การซักประวัติต้องการรายละเอียดของอาการของผู้ป่วยอย่างมาก แต่ผู้ป่วยมักให้ประ ...

Read More »

สมองเสื่อมหรือการเปลี่ยนแปลงตามวัย

สมองเสื่อม

ผู้สูงอายุอาจมีการเปลี่ยนแปลงการทำงานของสมองที่ถือว่าเป็นปกติ ได้แก่ ความไวในการคิด การประสานความคิดและการกระทำช้าลง ความจำต่อสิ่งที่เพิ่งรับรู้ ถ้าถามซ้ำทันทีเลยจะยังตอบได้ไมาเปลี่ยนแปลง ความจำต่อสิ่งที่เพิ่งรับรู้ ถ้าถามซ้ำทันทีเลยจะยังตอบได้ไม่เปลี่ยนแปลง ความจำระยะสั้นเมื่อเวลาผ่านไปสักครู่ อาจลดลงเล็กน้อย ความจำเร ...

Read More »