Tag Archives: ผู้ผลิต

ผู้ขายสินค้า (Supplier) หมายถึง

ผู้ผลิตสินค้า(Supplier) และวัตถุดิบ หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่จัดหาทรัพยากรสิ่งนำเข้าสำหรับที่องค์การธุรกิจจะได้นำมาใช้ ผ่านกระบวนการและทำให้เกิดเป็นผลลัพธ์ คือ สินค้าบริการขององค์การนั้น เช่น โรงงานผลิตนม ต้องซื้อวัตถุดิบคือ น้ำนมจากสหกรณ์โคนม ร้านสปาต้องซื้อเกลือขัดตัว แชมพู น้ำมันนวดตัวจากผู้ผลิต เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่าน ...

Read More »