พฤติกรรมมนุษย์ ทิศทางที่เลือกเดิน…ขึ้นอยู่กับรากด้วย…

SPONSORED LINKS

พฤติกรรมมนุษย์ ทิศทางที่เลือกเดิน…ขึ้นอยู่กับรากด้วย…

พฤติกรรมของมนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นจากสัญชาติญาณเพียงอย่างเดียว หรือไม่ได้เกิดขึ้นเพียงถูกแรงกระตุ้นไม่ว่าจากภายนอกหรือภายในเท่านั้น

มนุษย์มีความตระหนัก มีความตั้งใจ 
….และสามารถเลือกพฤติกรรมได้
ราก…ความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ภายในมีบทบาทสำคัญเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม

มนุษย์มีจิตสำนึกชั่วดี
พฤติกรรมของมนุษย์ไม่ใช่มีไว้เพียงเพื่อความอยู่รอดเท่านั้น
แต่ต้องรับผิดชอบต่อพฤติกรรมตัวเอง
มโนธรรมภายในจะแยกแยะและบอกอะไรดี อะไรไม่ดี
เวลาที่คิดไม่ดี พูดไม่ดี รู้สึกไม่ดี ทำไม่ดีจิตสำนึกจะฟ้องผิดเอง

พฤติกรรมที่เห็นภายนอกไม่อาจบอกคุณธรรมภายในเสมอไป
ไม่ใช่ทุกคนทำดีจากเจตนาที่ดีและในขณะเดียวกันไม่ใช่ทุกคนที่เจตนาดี…จะทำในสิ่งที่ดีและถูกต้องเสมอไป

แต่ไหนๆก็เกิดมาแล้ว…มนุษย์ต้องทำดี จะได้สบายใจ 

พฤติกรรมที่ดีไม่ว่าจะเป็นด้วยทางกาย ทางวาจา และทางความคิด จะต้องไม่ถูกนำไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม นำความเสื่อมเสียและความเดือดร้อนมาสู่ตนและคนอื่น !!

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »