ผู้ขายสินค้า (Supplier) หมายถึง

SPONSORED LINKS

ผู้ผลิตสินค้า(Supplier) และวัตถุดิบ หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่จัดหาทรัพยากรสิ่งนำเข้าสำหรับที่องค์การธุรกิจจะได้นำมาใช้ ผ่านกระบวนการและทำให้เกิดเป็นผลลัพธ์ คือ สินค้าบริการขององค์การนั้น เช่น โรงงานผลิตนม ต้องซื้อวัตถุดิบคือ น้ำนมจากสหกรณ์โคนม ร้านสปาต้องซื้อเกลือขัดตัว แชมพู น้ำมันนวดตัวจากผู้ผลิต เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่องค์การต้องการจากผู้ขายสินค้าและวัตถุดิบ คือการได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ ราคาถูก และจัดส่งตามเวลาที่ต้องการ โดยหากองค์การใดได้วัตถุดดิบที่ดีกว่า ถูกกว่า ได้ตามปริมาณที่ต้องการก็ย่อมมีความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ ดังนั้น ที่ผ่านมาจึงได้มีแนวทางต่างๆ ที่จะช่วยองค์การสร้างความได้เปรียบ เช่น บางแนวคิดสนับสนุนให้องค์การซื้อวัตถุดิบจากผู้ค้าหลายราย เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองในการเจรจาธุรกิจ ในขณะที่บางแนวคิดมุ่งที่ให้ซื้อวัตถุดิบจากผู้ค้าหรือ Supplier รายเดียว เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธุ์ที่ดีระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย อันนำมาซึ่งคุณภาพที่ต้องการและราคาพิเศษ โดยเฉพาะองค์การของญี่ปุ่นนั้นได้ให้ความสำคัญกับผู้ค้าวัตถุดิบอย่างมาก เช่น บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นจะเข้าไปช่วยผู้ผลิตชิ้นส่วนในการพัฒนาคุณภาพและผลิตผล เพื่อที่จะทำให้เกิดการได้กับได้ (Win-win) ที่ผู้ขายวัตถุดิบสามารถดำเนินกิจการได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขึ้น ทำให้สินค้าวัตถุดิบที่ซื้อมีราคาถูกและได้คุณภาพ ในปัจจุบันนี้แนวคิดหนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมาก คือการจัดการห่วงโซอุปทาน (Supply Chain Management) ซึ่งหมายถึงการดำเนินการทุกอย่างขององค์การที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายสินค้าและวัตถุดิบที่จะช่วยให้การไหลของวัตถุดิบจากผู้ผลิตจนถึงองค์การเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลาและได้สินค้าที่มีคุณภาพ เป็นต้น

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »