สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)

SPONSORED LINKS

สภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะ (Specific External Environment) คือ สภาพแวดล้อมภายนอกที่กระทบต่อการดำเนินงานขององค์การโดยตรงและการตัดสินใจของผู้จัดการ รวมทั้งยังมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการที่องค์การจะบรรลุเป้าหมาย โดยสภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะจะแตกต่างกันไปในแต่ละองค์การ ในขณะที่สภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไป (General External Environment) ของแต่ละองค์การนั้น จะไม่แตกต่างกันมากนัก หรืออีกนัยหนึ่งสภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไปนั้นจะเป็นสภาพแวดล้อมทั่วๆไป ที่จะส่งผลต่อองค์การต่างๆ ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นเหมือนๆกัน

ลูกค้า (Customer) ลูกค้านับว่ามีความสำคัญมากต่อองค์การ องค์การจะไม่สามารถอยู่ได้หากปราศจากลูกค้า ได้มีการเปรียบเทียบว่าลูกค้าเป็นเหมือนพระราชา หรือบางครั้งก็เปรียบเหมือนลูกค้าเป็นพระเจ้า เพราะลูกค้าสามารถกำหนดความเป็นตายขององค์การได้ ดังนั้น องค์การจึงให้ความสำคัญในการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยทั่วไปสิ่งที่ลูกค้าต้องการคือ สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ ราคาถูก และการจัดส่งได้ทันตามเวลา องค์การในปัจจุบันจึงพยายามหาวิธีการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการจัดแบ่งชนิดของลูกค้า เพื่อที่จะได้ตอบสนองความต้องการได้ถูกกลุ่มลูกค้า การสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อจะได้ปรับปรุงสินค้าและบริการ ตลอดจนการเพิ่ม/ลดสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ และโดยเฉพาะปัจจุบันมีการใช้การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management) ซึ่งคือการสร้าง การรักษามาตรฐานของการบริการลูกค้าโดยการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า โดยสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การเก็บบันทึกข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไว้ เพื่อที่จะได้ส่งโปรโมชั่นส่วนลดให้ลูกค้า เป็นต้นฯลฯ

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »