แนวคิดเชิงปริมาณ (Quantitative Perspective)

SPONSORED LINKS

แนวคิดเชิงปริมาณ คือมุมมองการจัดการโดยใช้ตัวเลข เป็นความพยายามที่จะนำคณิตศาสตร์ และตัวเลขมาใช้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจทางการจัดการ โดยพื้นฐานของการตัดสินใจทางด้านการจัดการโดยใช้ตัวเลขนี้มาจากข้อสมมุติฐานที่ว่า เทคนิคทางด้านคณิตศาสตร์สามารถที่จะใช้แก้ปัญหาได้ดีกว่าการที่ไม่ได้ใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เข้ามาช่วย ซึ่งในมุมมองนี้สามารถที่จะแบ่งออกมาได้เป็น 2 แขนงด้วยกัน ได้แก่

  1. การจัดการเชิงปริมาณ
  2. การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน

วิทยาศาสตร์ทางการจัดการ (Management Science) หรือการจัดการเชิงปริมาณ (Quantitative Management) คือ การใช้ตัวแบบทางด้านคณิตศาสตร์มาช่วยในการจัดการ เช่น การใช้โปรแกรมเส้นตรงที่จะช่วยในการคำนวณในการตัดสินใจทางด้านการจัดการ เช่น ควรทำเองหรือจ้างคนอื่นทำให้ การใช้การคำนวณในการจัดลำดับในด้านการให้บริการ เป็นต้น อีกแขนงหนึ่งคือ การจัดการด้านการผลิตและดำเนินงาน (Operation Management) ซึ่งมีแนวคิดที่คล้ายกันในแง่ที่ว่าพยายามที่จะใช้ตัวเลขช่วยในการบริหารการจัดการ เพียงแต่ว่าการจัดการทางด้านการผลิตและการดำเนินงานจะมุ่งเน้นที่วิธีการที่จะจัดการการผลิตให้องค์การผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลิตผลมากที่สุด ซึ่งตัวอย่างของการศึกษาการจัดการทางด้านการผลิตและการดำเนินงานหนึ่งคือ ศึกษาในเรื่องของการวางผังโรงงาน เรื่องของการออกแบบการไหลของงาน (Work Flow) การจัดตารางเวลาการทำงาน การวางแผนการผลิต การจัดการสินค้าคงคลังและการควบคุมคุณภาพ เป็นต้น

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »