องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

SPONSORED LINKS

องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เพื่อที่จะให้องค์การมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานและสามารถที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่มีความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในสภาพปัจจุบันได้อย่างดี จึงเกิดแนวคิดที่เรียกว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ขึ้น ซึ่งองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การที่มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะช่วยให้องค์การสามารถที่จะปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้อย่างดี เมื่อองค์การสามารถปรับตัวและเรียนรู้ได้อย่างดีก็จะทำให้องค์การประสบความสำเร็จได้ดีมากขึ้น ซึ่งบุคคลหลักที่เสนอแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ คือ ปีเตอร์ เซนเก้ (Peter Senge) ที่ได้เสนอว่า เพื่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้จะต้องทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการที่จะได้คิด ให้ทุกคนตระหนักและได้เปิดใจรับฟังคนอื่น ให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าองค์การมีการปฏิบัติงานอย่างไรบ้าง แล้วให้ทุกคนสามารถร่วมมือกันบรรลุตามแผนที่ได้วางไว้ ซึ่งเมื่อองค์การมีการเรียนรู้แล้ว จะทำให้องค์การสามารถรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นได้ โดยการที่ทำให้เกิดเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นั้นต้องมีวัฒนธรรมองค์การที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้ การทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วมของทุกคน และที่สำคัญผู้นำขององค์การแห่งการเรียนรู้จะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่จะเปิดรับกับความเปลี่ยนแปลง แล้วพยายามที่จะสื่อสารหรือแสดงความกระตือรือร้นในการที่จะแก้ปัญหา มองหาโอกาสเติบโตเมื่อมีโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ้น กล่าวโดยสรุปในแนวคิดนี้เน้นที่การสร้างความรู้ในองค์การ การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน การได้ลองทำตามความรู้ที่ได้รับมา เพื่อที่จะได้ทำงานได้ดีขึ้น

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »