การจัดการแบบราชการ (Bureaucratic Management)

SPONSORED LINKS

แนวคิดการจัดการแบบราชการเกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกับการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์และการจัดการตามหลักการบริหาร โดยนักคิดชาวเยอรมันชื่อ แมกซ์ เวบเบอร์ (Max Weber) แนวคิดของแมกช์เกิดขึ้นจากการที่เขาเห็นข้อบกพร่องขององค์การในช่วงเวลานั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเห็นว่าคนในองค์การได้รับอำนวจหน้าที่เพราะความที่ตนเกิดในตระกูลที่สูงหรือมีฐานะทางสังคม ไม่ใช่เพราะความสามารถในการทำงานซึ่งทำให้องค์การส่วนใหญ่ไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้นเขาจึงเสนอรูปแบบองค์การที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหานั้นได้ โดยเขาเรียกว่า เป็นรูปแบบราชการ (Bureaucracy) ซึ่งเขาก็ตระหนักว่าเป็นรูปแบบองค์การในอดุมคติ ที่ดำเนินงานอย่างมีหลักการและเหตุผลเต็มที่ และมีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยเขากำหนดให้องค์การแบบดังกล่าวมีลักษณะดังนี้

  • มีการแบ่งงานกันทำอย่างชัดเจน งานถูกจัดแบ่งออกมาสำหรับคนงานอย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้คนงานมีความเชี่ยวชาญในการทำงานนั้นๆ
  • มีลำดับขั้นของอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งถูกระบุอย่างชัดเจน และแต่ละตำแหน่งรายงานขึ้นตรงต่อผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงขึ้นไปอีก 1 ลำดับ
  • กระบวนการทำงานและกฏที่เป็นทางการ มีการกำหนดแนวทางด้านพฤติกรรมและการตัดสินใจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเก็บบันทึกข้อมูลที่เกิดขึ้นไว้
  • ไม่เลือกปฏิบัติ กฏและกระบวนการทุกอย่างใช้กับคนอย่างเท่าเทียมกัน
  • ความเติบโตในอาชีพขึ้นอยู่กับความสามารถ คนงานถูกคัดเลือกเข้ามาและก้าวหน้าตามความสามารถและผลการทำงาน

อย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ถึงแม้ว่าแมกช์จะเห็นว่าองค์การที่มีลักษณะดังกล่าวจะสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เขาก็คิดว่าคงจะเป็นองค์การในอดุมคติที่จะเกิดขึ้นจริงเช่นนั้นได้ยาก และในปัจจุบันคำว่าองค์การแบบราชการกลับให้ความหมายในทางลบของการมี Red tape นั่นคือ เต็มไปด้วยเอกสารการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ทันเวลา ยึดถือตามกฏหมายเกินไปทั้งๆ ที่ปัจจุบันความต้องการของลูกค้าและปัจจัยต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »