การจัดการตามหลักการบริหาร (Administrative Management)

SPONSORED LINKS

แนวคิดการจัดการอีกแนวคิดหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ คือ แนวคิดที่เรียกว่า การจัดการตามหลักการบริหาร โดยในขณะที่การจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพที่งานของคนงานแต่ละคนนั้น การจัดการตามหลักการบริหาร มุ่งเน้นที่การจัดการองค์การในภาพรวมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยการจัดการตามหลักการบริหาร มองว่าผู้จัดการและผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการประสานกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม และส่วนงานต่างๆ ในองค์การ นักคิดสำคัญของการจัดการตามหลักการบริหาร ได้แก่ อองรี ฟาโย (Henri Fayol ค.ศ.1841-1925) และเชสเตอร์ เบอร์นาร์ด (Chester Barnard ค.ศ.1886-1961)

อองรี ฟาโย ผู้ซึ่งเป็นนักอุตสาหกรรมชาวฝรั่งเศส นับว่าเป็นบุคคลที่โดดเด่นที่สุดในการจัดการตามหลักการบริหาร อองรี เป็นผู้เขียนหนังสือชื่อ “General and Industrial Management” เขามุ่งหวังที่จะดึงเอาประสบการณ์ของตนเองออกมาเผยแพร่เป็นวิถีการปฏิบัติทางด้านการจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้จัดการคนอื่นๆใช้เป็นแนวทางในการบริหาร โดยเขาได้ระบุ หน้าที่การจัดการพื้นฐานสำหรับการจัดการ อันได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การสั่งการ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม (Control) ซึ่งปัจจุบันก็ยังถูกนำมาใช้เป็นแนวทางสำหรับการจัดการอยู่ถึงแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนบางหน้าที่ เช่น ไม่ส่งเสริมให้ใช้การสั่งการแต่ใช้หน้าที่การนำแทน แต่โดยรวมแล้วก็นับว่าการจัดการตามหลักการบริหารก็นับว่ามีบทบาทสำคัญมาจนถึงปัจจุบัน

ส่วน เชสเตอร์ เบอร์นาร์ด ผู้ซึ่งเคยเป็นประธานบริษัท New Jersey Bell Telephone เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่เสนอแนวความคิดที่สอดคล้องกับการจัดการตามหลักการบริหาร โดยได้เขียนหนังสือที่มีชื่อ “The Functions of the Executive” ซึ่งเป็นหนังสือที่เสนอทฤษฏีหลักที่เกี่ยวกับการยอมรับอำนาจหน้าที่ พร้อมกันนี้ได้แนะนำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาคิดชั่งน้ำหนักความถูกต้องของคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และตัดสินใจว่าจะยอมรับฟังคำสั่งนั้นหรือไม่ ซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาจะยอมรับคำสั่งหากตนเข้าใจคำสั่ง สามารถที่จะทำตามคำสั่งนั้นได้ และเห็นว่าเหมาะสม

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »