แนวคิดแบบคลาสสิก (Classical Perspective)

SPONSORED LINKS

ในช่วงตอนต้นของปีคริสต์ศตวรรษที่ 20 มีธุรกิจขนาดใหญ่เกิดขึ้นจำนวนมาก การหาวิธีการจัดการจึงได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงนี้ทำให้มุมมองทางการจัดการที่เรียกว่า มุมมองแบบคลาสสิก (Classical Perspective) เกิดขึ้น ในแนวคิดนี้ประกอบด้วยมุมมองหลักๆ 3 มุมมอง ได้แก่

  • มุมมองการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ (Scientific Management Viewpoint)
  • การจัดการทางการบริหาร (Administrative Management)
  • การจัดการแบบราชการ (Bureaucratic Management)
SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

หน้าที่ของ N-P-K (เอ็น-พี-เค)

หน้าที่ของ N-P- ...