องค์การและการจัดการ หมายถึง

SPONSORED LINKS

องค์การ เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ซึ่งมีเป้าหมายในการบรรลุวัตถุประสงค์ในทางเดียวกัน องค์การแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ องค์การที่มุ่งหวังกำไรและองค์การที่ไม่ได้มุ่งหวังกำไร ซึ่งไม่ว่าเป็นองค์การแบบใดต่างต้องอาศัยการจัดการอันเป็นกระบวนการที่จะนำพาองค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งการจัดการหมายถึงการดำเนินการในการวางแผน ตัดสินใจ การจัดองค์การ การนำ และการควบคุมทรัพยากรพื้นฐาน อันได้แก่ เงิน สินทรัพย์ ข้อมูล และมนุษย์ เพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การจัดการ นั้นต้องอาศัยบุคคลที่เข้ามาทำหน้าที่จัดการ หรือที่เรียกว่า “ผู้จัดการ” ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ผู้จัดการระดับสูง ผู้จัดการระดับกลาง และผู้จัดการระดับต้น โดยผู้จัดการที่ดีนั้นต้องมีทักษะเกี่ยวกับงาน คน และการคิด โดยเฉพาะสถานการณ์ความไม่แน่นอนและกระแสโลกาภิวัตน์ ที่ท้าทายความสามารถของผู้จัดการองค์การเป็นอย่างมาก ดังนั้น ผู้จัดการจึงต้องมีความพร้อบกับการจัดการที่ท้าทาย โดยการจัดการเพื่อเพื่มความได้เปรียบในการแข่งขันการจัดการในความหลากหลาย การจัดการสำหรับโลกาภิวัตน์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการอย่างมีจริยธรรม ดังนั้น ไม่ว่าการดำเนินจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนใดก็ตาม ผู้จัดการจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาหรือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »