การจัดการในความหลากหลาย

SPONSORED LINKS

ผู้จัดการที่มีประสิทธิผลต้องสามารถรับมือกับความหลากหลายได้ เพราะจะช่วยให้การทำงานในองค์การเป็นไปอย่างราบรื่น และดึงดูดรักษาคนที่มีคุณภาพไว้ในองค์การ คำว่าหลากหลาย (Diversity) หมายถึง การที่แต่ละคนมีความเหมือนและความแตกต่างในด้านต่างๆ เช่น เพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ พื้นฐานการศึกษาและรสนิยมทางเพศ เป็นต้น ถึงแม้ว่าหลายคนยังไม่เห็นความสำคัญของการจัดการในความหลากหลายขององค์การในประเทศไทยนัก เนื่องจากมองว่าความหลากหลายหมายถึงเฉพาะในเรื่องเชื้อชาติ แต่อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าความหลากหลายนั้นครอบคลุมถึงอีกหลายมุม รวมทั้งในประเทศไทยเมื่อกล่าวถึงความหลากหลายบางองค์การมองความหลากหลายในแง่ของพื้นฐานด้านสายวิทย์มากเกินไป แต่ต้องการที่จะให้มีการผสมผสานเพิ่มสัดส่วนของผู้ที่มีพื้นฐานการศึกษาสายศิลป์มากขึ้น เนื่องจากตระหนักว่าหากมีคนที่มีพื้นฐานการศึกษาที่หลากหายจะช่วยเพิ่มมุมมองในการคิดแก้ไขปัญหาในองค์การ อันจะนำมาซึ่งความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดังนั้นในฐานะของผู้จัดการจำเป็นที่จะต้องตระหนักถึงความสำคัญของการที่มีพนักงานที่หลากหลาย ส่งเสริมให้มีความหลากหลายและในเวลาเดียวกันก็ต้องสามารถรับมือกับความท้าทายในการจัดการในความหลากหลายให้ได้

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »