การจัดการเพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน

SPONSORED LINKS

เพื่อจะให้สามารถเอาชนะคู่แข่งและอยู่รอดได้ องค์การต้องสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่ง ซึ่งหมายความว่าองค์การจะต้องสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าได้ดีกว่าคู่แข่ง การที่จะทำให้ดีกว่าในสายตาลูกค้าประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ประการด้วยกัน คือ

1.ความได้เปรียบในเรื่องต้นทุน (Cost Competitiveness) ในยุคที่ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลหลากหลายได้ง่ายขึ้น ไม่เป็นการยากสำหรับผู้บริโภคที่จะตรวจสอบข้อมูล เปรียบเทียบราคาของสินค้าและบริการก่อนตัดสินใจซื้อ ธุรกิจใดที่สามารถนำเสนอสินค้าดีในราคาที่ต่ำจึงมีความได้เปรียบในการแข่งขันมากกว่า เช่น ในกรณีของธุรกิจสายการบินในช่วงเวลาที่ผ่านมา อุตสาหกรรมประสบกับวิกฤตการณ์น้ำมันที่มีราคาสูงขึ้นอย่างมาก ประกอบกับการก่อวินาศกรรมทางอากาศที่พบในที่ต่างๆ ทั่วโลก นำมาซึ่งความยุ่งยากในการดำเนินธุรกิจ หลายสายการบินต้องประกาศภาวะการณ์ล้มละลาย แต่สายการบินที่อยู่ได้และเติบโตคือสายการบินที่สามารถดำเนินงานในต้นทุนที่ต่ำ เช่น เจ็ทบลู (Jetblue) และเซาธ์เวสต์ แอร์ไลน์ (Southwest Airline) ต่างมีวิธีการบริหารที่โดดเด่นและนำมาซึ่งความได้เปรียบในแง่ของต้นทุน เช่น ทั้งสองสายการบินใช้เครื่องบินแบบเดียวทั้งสายการบิน เพื่อประหยัดในแง่การบำรุงรักษา ซึ่งการที่ธุรกิจจะเกิดความได้เปรียบในแง่ต้นทุนนั้นวิธีการหนึ่งคือ การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและมีของเสียหรือความเสียหายให้น้อยที่สุด ซึ่งถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ หากธุรกิจไม่มองข้ามแล้วก็สามารถช่วยประหยัดต้นทุนและทำให้สามารถตั้งราคาสินค้าหรือบริการที่ดึงดูดใจลูกค้าได้

2.คุณภาพ (Quality) ปัจจุบันลูกค้ามีความต้องการมากขึ้น ไม่เพียงแต่ต้องการสินค้าและบริการที่มีราคาถูก แต่ยังต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ คำว่าคุณภาพถูกให้คำจำกัดความโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติว่า หมายถึง คุณลักษณะและรูปร่างทั้งหมดของผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งก่อให้เกิดความพอใจตามที่ลูกค้าต้องการ การใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการได้อย่างเหมาะสมพอดี มีคุณค่าต่อผู้บริโภคโดยลูกค้าเป็นผู้ตัดสิน นั่นคือคุณภาพอยู่ที่ความพอใจของลูกค้า ในอดีตที่ผ่านมามองการควบคุณภาพเกิดขึ้นเมื่อสินค้าผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้รับการตรวจสอบข้อมูลตัวเลขดูจำนวนสินค้าที่ชำรุดเสียหายก่อนที่จะถึงมือลูกค้า แต่ในปัจจุบันการควบคุมภาพจะเห็นตั้งแต่ในแนวทาง “ป้องกัน” เพื่อไม่ให้ความเสียหายเกิดขึ้น การใช้แนวคิดของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ในทุกด้านของการดำเนินงาน จึงไม่แปลกใจว่า บริษัทโตโยต้ามีหลักการ 2 อย่างที่สำคัญในการดำเนินงาน คือ  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการท้าทายและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ และการยึดหลักความพอใจของลูกค้าเป็นหัวใจของความสำเร็จ

อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงแต่ธุรกิจที่ผลิตสินค้าเท่านั้นที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ธุรกิจในส่วนของบริการก็เน้นในเรื่องของคุณภาพของบริการเช่นกัน เพื่อสร้างความพึงพอใจกับลูกค้า อันจะนำมาซึ่งความเป็นหนึ่งของธุรกิจ

3.นวัตกรรม (Innovation) นวัตกรรมเป็นการที่คิดสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาโดยไม่จำเป็นที่ต้องเป็นเพียงสินค้าหรือบริการใหม่เท่านั้น แต่ยังอาจหมายรวมถึงกระบวนการใหม่ในการทำงาน ในปัจจุบันและอนาคตองค์การจำเป็นที่จะต้องมีนวัตกรรม เพื่อก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความแตกต่างเกิดขึ้นในธุรกิจ องค์การใหญ่หลายองค์การ เช่น P&G ใช้นวัตกรรมเป็นกลยุทธ์ในการเติบโต และการที่องค์การจะได้มาซึ่งนวัตกรรมก็คือ จากบุคลากรขององค์การที่มีความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม

4.ความเร็ว (Speed) นอกจากราคาและคุณภาพแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าต้องการคือ ความรวดเร็ว ถ้ากำหนดให้ทุกอย่างเท่ากันใครที่เร็วกว่าย่อมเป็นผู้ชนะ ไม่ว่าจะเป็นความรวดเร็วในการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ความเร็วในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ความรวดเร็วจะสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างดี โดยเฉพาะเมื่อธุรกิจรวดเร็วกว่าคู่แข่ง บางธุรกิจใช้ความเร็วเป็นจุดขาย เช่น ควิ๊ก แคช (Quick Cash) และแมคโดนัลด์ (McDonald) เป็นต้น

กล่าวโดยสรุปแล้วองค์การสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ด้วยปัจจัยด้านต้นทุน คุณภาพ นวัตกรรม และความรวดเร็ว

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »