การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

SPONSORED LINKS

ไม่เพียงแต่เทคโนโลยีมีความสำคัญกับชีวิต แต่เทคโนโลยียังมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เทคโนโลยีทำให้สิ่งต่างๆ มีความซับซ้อนมากขึ้น และทำให้สิ่งต่างๆ มีความง่ายขึ้น ความท้าทายที่มาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี คือ การสื่อสาร การขนส่ง การเดินทาง จำนวนข้อมูลที่มากขึ้น เป็นต้น ผู้จัดการยุคใหม่ต้องพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยี โดยเฉพาะปัจจุบันมีการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-business) ซึ่งหมายถึง การดำเนินธุรกิจผ่านทางอินเตอร์เน็ต เช่น อินเทล (Intel) ที่ไม่เพียงแต่ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางการซื้อ-ขายสินค้า แต่ยังใช้อินเทอร์เน็ตในหน้าที่ธุรกิจอื่นๆ เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างพนักงาน และการสร้างหุ้นส่วนธุรกิจกับคุลภายนอก ซึ่งพบว่าผลิตของอินเทล (Intel) สูงขึ้นกว่าเดิมเมื่อมีการนำอินเตอร์เน็ตมาใช้ นอกจากนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศยังนำพาสู่การเกิดรูปแบบทางเศรษฐกิจที่เรียกว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ซึ่งเป็นการทำการค้าขายบนอินเตอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น อีเบย์ (eBay) เป็นต้น ซึ่งคาดการณ์ว่าบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศยังคงมีอีกต่อไปในอนาคตและผู้จัดการควรใช้ประโยชน์และปรับตัวให้ได้

ประเด็นสำคัญของการจัดการยุคใหม่ คือ ภาวะผู้นำในยุคอิเล็กทรอนิกส์ (E-Leadership) ซึ่งมีลักษณะดังนี้

1.ทั้งผู้นำและผู้ตามเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบและสิ่งที่สื่อสารระหว่างกัน

2.ภาวะผู้นำถูกกระจายลงไปในระดับล่างขององค์การ

3.ภาวะผู้นำสร้างและรักษาเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์การ

4.มีผู้ติดตามข้อมูลมากขึ้นในการตัดสินใจของผู้นำ ซึ่งอาจกระทบความน่าเชื่อถือของผู้นำ

5.ผู้นำที่ขาดจริยธรรมสามารถส่งผลกระทบในวงกว้างมากขึ้น

6.เวลาและการติดต่อระหว่างผู้นำและผู้ตามมีมากขึ้น จากความก้าวหน้าทางการสื่อสาร และรูปแบบการสื่อสารที่ไม่จำกัดเพียงต้องพบหน้ากันเท่านั้น

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »