ศาสตร์และศิลป์ของการจัดการ

SPONSORED LINKS

เมื่อกล่าวถึงการจัดการ มักมีคำถามหนึ่งตามว่าการจัดการเป็นศาสตร์หรือศิลป์ ก่อนที่จะไปถึงคำตอบนั้นผู้อ่านควรทำความเข้าใจก่อนถึงความหมายของศาสตร์และศิลป์ ศาสตร์ (Science) หมายถึง สิ่งที่เป็นวิทยาการที่สามารถศึกษาได้โดยใช้หลักการสังเกต ทดลอง ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีเหตุและผลเป็นไปตามตรรกะ ตัวอย่างเช่น ศาสตร์ของการคำนวณปริมาตรของถังบรรจุน้ำ ในขณะที่ศิลป์ (Art) หมายถึง สิ่งที่ใช้ความรู้สึก ประสบการณ์ สัญชาตญาณ ความสามารถส่วนบุคคล เช่น ศิลปะการวาดภาพ เป็นต้น ในขณะนี้เป็นที่ยอมรับว่าการจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ นั่นคือ บุคคลสามารถที่จะเรียนรู้ พัฒนาความสามารถทางการจัดการได้จากการศึกษาทฤษฏีการจัดการที่มีนักวิจัยได้ศึกษาค้นคว้าหาเป็นข้อสรุปและแนวทางการจัดการไว้ประกอบกับการที่ได้ลองนำความรู้นั้นมาใช้ในการจัดการทำให้เพิ่มความสามารถในการจัดการ จากการศึกษาหนึ่งที่ศึกษาผู้จัดการในบริษัท Honeywell จำนวน 3600 คน ในเวลา 6 ปีว่า ผู้จัดการเรียนรู้ที่จะจัดการได้อย่างไรโดยใช้วิธีการศึกษาด้วยการแจกแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จได้ความรู้ด้านการจัดการประมาณร้อยละ 50 จากงานที่ได้รับมอบหมาย และที่เหลืออีกร้อยละ 50 ได้จากความสัมพันธ์กับหัวหน้า พี่เลี้ยง และเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งจากการเรียนการบริหารจัดการจากสถาบันการศึกษาและการฝึกอบรม

ผลจากการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับอีกหนึ่งการศึกษาโดย Chartered Management Institute ในประเทศอังกฤษ ที่พบว่าวิธีการพัฒนาผู้จัดการที่มีประสิทธิผลที่สุด คือ การผสมผสานระหว่างคุณวุฒิที่ได้จากการศึกษาในสถานศึกษา การฝึกอบรมในงาน และการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น การที่จะประสบความสำเร็จในฐานะผู้จัดการได้จำเป็นจะต้องมีความรู้ทางด้านการจัดการเป็นพื้นฐาน โดยการเรียนรู้หลักการทฤษฏีจากระบบการศึกษา เพื่อเป็นฐานที่แข็งแรงให้บุคคลพัฒนาตนเองไปพร้อมกับประสบการณ์ที่ได้จากการจัดการเสริมเพิ่มความสามารถในการจัดการ

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »