ระดับผู้จัดการ

SPONSORED LINKS

องค์การทุกแห่งยกเว้นองค์การที่มีขนาดเล็กมาก มักมีผู้จัดการมากกว่า 1 คนในการทำงานขององค์การโดยทั่วไปในองค์การใหญ่ๆ มีผู้จัดการอยู่หลายคนในหลายระดับการจัดการ ซึ่งสามารถจัดกลุ่มผู้จัดการออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

1.ผู้จัดการระดับสูง (Top Manager) เป็นผู้จัดการในระดับบนสุด เมื่อพิจารณาจากผังองค์การ ผู้จัดการในระดับนี้มีหน้าที่ในการจัดการองค์การในภาพรวมทั้งหมด โดยทำการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์องค์การ รวมทั้งนโยบายขององค์การ ผู้จัดการกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีจำนวนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับผู้จัดการในระดับอื่น แต่นับว่ามีความสำคัญต่อทิศทาง และความอยู่รอดขององค์การอย่างมาก ตำแหน่งการจัดการที่ส่วนใหญ่ถือว่าอยู่ในกลุ่มผู้จัดการระดับสูง ได้แก่ กรรมการบริหาร ประธาน ผู้ช่วยประธานอาวุโส (Senior Vice President) เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง (Chief Executive Officer) และกรรมการผู้จัดการ เป็นต้น

2.ผู้จัดการระดับกลาง (Middle Manager) มีหน้าที่ในการรับเป้าหมายและนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงมาดำเนินการ รวมทั้งดูแลประสานการทำงานกับผู้จัดการระดับต่ำกว่า ตัวอย่างเช่น หากผู้บริหารระดับสูงกำหนดให้ยอดขายปีหน้าเพิ่ม 15% ผู้จัดการระดับกลาง ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการแผนกการตลาด ผู้จัดการแผนกการเงิน ผู้จัดการแผนกการผลิต รับเป้าหมายนั้นมาดำเนินการต่อว่าต้องมีการวางแผนและการดำเนินงานในความรับผิดชอบตนอย่างไรที่จะช่วยเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย เป็นต้น

3.ผู้จัดการระดับต้น (Firstline Manager) ผู้จัดการระดับต้นมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ เพื่อให้การทำงานในแต่ละวันเป็นไปอย่างเรียบร้อย เช่น หากฝ่ายการตลาดใช้กลยุทธ์ในการเข้าถึงลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย ผู้จัดการระดับต้นต้องคอยดูแลการเข้าเยี่ยมชมลูกค้าและการดูแลลูกค้าของพนักงานขายแต่ละคนที่อยู่ความดูแลของตนตำแหน่งของผู้จัดการระดับต้น ได้แก่ หัวหน้างาน และผู้จัดการร้าน เป็นต้น

โดยทั่วไปองค์การขนาดใหญ่จะมีผู้จัดการครบทั้ง 3 ระดับ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลมีผู้จัดการสาขาที่ดูแลการทำงานของพนักงานในสาขาให้ทำงานด้วยความราบรื่น และผู้จัดการสาขาเหล่านี้มีหน้าที่ประสานรับเป้าหมายและนโยบายจากผู้จัดการฝ่ายขาย ซึ่งผู้จัดการฝ่ายขายมีหน้าที่ในการวางแผนดูแลงานฝ่ายขายทั้งหมดของเซ็นทรัลให้เป็นไปตามทิศทางที่ประธานบริษัทกำหนด เป็นต้น

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »