ผู้จัดการ หมายถึง

SPONSORED LINKS

เมื่อกล่าวถึงการจัดการ สิ่งที่มาควบคู่กับการจัดการ คือผู้จัดการ ซึ่งผู้จัดการก็คือบุคคลที่ทำหน้าที่จัดการ ผู้จัดการเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการวางแผน ตัดสินใจ จัดองค์การ นำ และควบคุมทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ การเงิน สินทรัพยถาวร และข้อมูล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรืออีกนัยหนึ่ง ผู้จัดการ คือ บุคคลที่ทำงานให้สำเร็จโดยใช้บุคคลอื่น ผู้จัดการไม่ใช่คนที่จะทำงานทุกอย่างด้วยตนเอง แต่จะเป็นผู้วางแผน แบ่งงานจัดสรรคนและดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานเพื่อความสำเร็จของหน่วยงาน ผู้จัดการยุคใหม่ยังรับมือกับความท้าทายมากขึ้น เนื่องจากสภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่มีมากขึ้น แนวโน้มของต้นทุนการบริหารจัดการที่สูงขึ้น ลักษณะของคนทำงานที่หลากหลายมากขึ้น ลูกค้าต้องการสินค้าทั้งที่มีคุณภาพและราคาถูก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่จะมีผลต่อสินค้าบริการ รวมทั้งการทำงานในองค์การ สิ่งต่างๆ เหล่านี้นับว่าเป็นความท้าท้ายที่ผู้จัดการจะต้องสามารถจัดการให้ได้ ตามการศึกษาของ ปีเตอร์ ดรักเกอร์ ปรมาจารย์ทางการจัดการ พบว่า ผู้จัดการที่มีประสิทธิผลควรมีพฤติกรรม 9 ประการ ด้วยกัน คือ

1.รู้ว่าจะต้องทำอะไร พร้อมจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำว่าควรทำอะไรก่อน หรือหลัง

2.ดูว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีสำหรับองค์การในภาพรวม ไม่ใช่เป็นเพียงผลประโยชน์ของตนเองหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

3.สร้างแผนปฏิบัติการ เพื่อทำให้แผนที่วางไว้เกิดผลขึ้นจริง

4.รับผิดชอบในการตัดสินใจ

5.รับผิดชอบในการสื่อสารวางแผนที่วางไว้ และอธิบายให้ข้อมูลเพื่อให้คนสามารถทำงานได้สำเร็จ

6.มองหาโอกาสมากกว่าอุปสรรค

7.ดำเนินการประชุมที่เกิดประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์

8.ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมมากกว่าการเห็นว่าตนเองเก่งอยู่เพียงผู้เดียว

9.ฟังก่อน พูดที่หลัง

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »