ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

SPONSORED LINKS

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ผลลัพธ์ของการจัดการ ไม่ว่าจะเป็นองค์การชนิดใด หรืออยู่ในอุตสาหกรรมใดต่างก็ต้องการประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการ โดยที่หลายๆ ครั้ง จะมีการใช้คำสองคำควบคู่กัน ทั้งๆ ที่ความหมายของทั้ง 2 คำนั้นมีความแตกต่างกัน

ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า เช่น การที่พนักงานขายในห้างสรรพสินค้าสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพราะเวลางานของพนักงานถือว่าเป็นทรัพยากรของค์การ การที่พนักงานใช้เวลาน้อยในการให้บริการลูกค้า ก็ถือว่า เกิดประสิทธิภภาพในการทำงาน

ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เช่น หากมองว่าวัตถุประสงค์หนึ่งของอค์การ คือ การสร้างความพอใจของลูกค้า ในกรณีของพนักงานขายในห้างสรรพสินค้า ประสิทธิผลจะเกิดได้เมื่อพนักงานขายได้บริการแล้วลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นสิ่งที่องค์การต้องการให้เกิดขึ้น แต่บางครั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลอาจไม่ได้เกิดขึ้นควบคู่กัน เช่น ในการให้บริการลูกค้าจนลูกค้าเกิดความพอใจ อาจต้องใช้เวลาหรือความพยายามของพนักงานขายอย่างมาก แต่โชคดีที่ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสามารถนำเข้ามาช่วยในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »