บทบาทการจัดการ (Managerial Roles)

SPONSORED LINKS

บทบาทการจัดการ (Managerial Roles) นอกเหนือจากการวิเคราะห์สิ่งที่ผู้จัดการทำในมุมมองของหน้าที่ในการจัดการและทักษะดังที่กล่าวมา ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับผู้จัดการในอีกมุมมองหนึ่ง โดย เฮนรี่ มินซเบิร์ก (Henry Mintzberg) ได้ติดตามเฝ้าสังเกตการณ์สิ่งที่ผู้จัดการระดับสูงทำในแต่ละวัน จำนวน 5 คน ในปี ค.ศ.1975 ซึ่งลักษณะงานของผู้บริหารที่พบในการศึกษาคือ ผู้จัดการใช้การสื่อสารทางวาจามากกว่าการเขียน ผู้บริหารมีชั่วโมงในการทำงานยาวนานในแต่ละวัน แต่งานไม่ได้เกิดขึ้นต่อเนื่องแล้วเสร็จเป็นแต่ละชิ้นงาน หากแต่มีการขัดจังหวะของงานอยู่ตลอดเวลา ทำให้งานของผู้บริหารมักเป็นงานที่หลากหลายสั้นๆ ไม่ต่อเนื่องกัน นอกจากนั้น เฮนรี่ มินซเบิร์ก  ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของการจัดการที่ผู้บริหารทุกคนทำ โดยสามารถจัดเป็นกลุ่มได้ 3 กลุ่ม และรวมทั้งสิ้น 10 บทบาทดังนี้

1.บทบาทระหว่างบุคคล (Interpersonal Roles) เนื่องจากผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่และต้องทำงานกับบุคคลอื่นๆ ทั้งในและนอกองค์การ จึงต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในรูปแบบต่างๆ บทบาทที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ บทบาทการเป็นสัญลักษณ์ (Figurehead Role) บทบาทการเป็นผู้นำ (Leadership Role) และบทบาทการเป็นผู้ประสานงาน (Liaison Role)

2.บทบาทเกี่ยวกับข้อมูล (Informational Roles) ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า ข้อมูล คือทรัพยากรหนึ่งขององค์การ และเป็นสิ่งที่องค์การจะต้องใช้ในการบริหารจัดการ ดังนั้น ผู้บริหารจึงต้องมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในแง่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของการเฝ้าสังเกต (Monitor Role) บทบาทการเผยแพร่ข้อมูล (Disseminator Role) และบทบาทการเป็นผู้แถลงข่าว (Spokesperson)

3.บทบาทเกี่ยวกับการตัดสินใจ (Decisional Roles) ในบทบาทการตัดสินใจ คือ การที่ผู้บริหารจะต้องเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับองค์การ รวมทั้งความคิดและความกล้าที่จะรับความเสี่ยงจากการตัดสินใจ โดยบทบาทที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ บทบาทการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Role) บทบาทของการเป็นผู้รับมือกับความยุ่งยาก (Disturbance Handler) บทบาทการเป็นผู้จัดสรรทรัพยากร (Resource Allocator Role) และบทบาทการเป็นนักเจรจาต่อรอง (Negotiator Role)

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

อยากเริ่มเทรดทองแต่ไม่กล้า

🤜กลัวโดนกั๊กราค ...