บทบาทการจัดการ (Managerial Roles)

SPONSORED LINKS

บทบาทการจัดการ (Managerial Roles) นอกเหนือจากการวิเคราะห์สิ่งที่ผู้จัดการทำในมุมมองของหน้าที่ในการจัดการและทักษะดังที่กล่าวมา ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับผู้จัดการในอีกมุมมองหนึ่ง โดย เฮนรี่ มินซเบิร์ก (Henry Mintzberg) ได้ติดตามเฝ้าสังเกตการณ์สิ่งที่ผู้จัดการระดับสูงทำในแต่ละวัน จำนวน 5 คน ในปี ค.ศ.1975 ซึ่งลักษณะงานของผู้บริหารที่พบในการศึกษาคือ ผู้จัดการใช้การสื่อสารทางวาจามากกว่าการเขียน ผู้บริหารมีชั่วโมงในการทำงานยาวนานในแต่ละวัน แต่งานไม่ได้เกิดขึ้นต่อเนื่องแล้วเสร็จเป็นแต่ละชิ้นงาน หากแต่มีการขัดจังหวะของงานอยู่ตลอดเวลา ทำให้งานของผู้บริหารมักเป็นงานที่หลากหลายสั้นๆ ไม่ต่อเนื่องกัน นอกจากนั้น เฮนรี่ มินซเบิร์ก  ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของการจัดการที่ผู้บริหารทุกคนทำ โดยสามารถจัดเป็นกลุ่มได้ 3 กลุ่ม และรวมทั้งสิ้น 10 บทบาทดังนี้

1.บทบาทระหว่างบุคคล (Interpersonal Roles) เนื่องจากผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่และต้องทำงานกับบุคคลอื่นๆ ทั้งในและนอกองค์การ จึงต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในรูปแบบต่างๆ บทบาทที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ บทบาทการเป็นสัญลักษณ์ (Figurehead Role) บทบาทการเป็นผู้นำ (Leadership Role) และบทบาทการเป็นผู้ประสานงาน (Liaison Role)

2.บทบาทเกี่ยวกับข้อมูล (Informational Roles) ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า ข้อมูล คือทรัพยากรหนึ่งขององค์การ และเป็นสิ่งที่องค์การจะต้องใช้ในการบริหารจัดการ ดังนั้น ผู้บริหารจึงต้องมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในแง่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของการเฝ้าสังเกต (Monitor Role) บทบาทการเผยแพร่ข้อมูล (Disseminator Role) และบทบาทการเป็นผู้แถลงข่าว (Spokesperson)

3.บทบาทเกี่ยวกับการตัดสินใจ (Decisional Roles) ในบทบาทการตัดสินใจ คือ การที่ผู้บริหารจะต้องเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับองค์การ รวมทั้งความคิดและความกล้าที่จะรับความเสี่ยงจากการตัดสินใจ โดยบทบาทที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ บทบาทการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Role) บทบาทของการเป็นผู้รับมือกับความยุ่งยาก (Disturbance Handler) บทบาทการเป็นผู้จัดสรรทรัพยากร (Resource Allocator Role) และบทบาทการเป็นนักเจรจาต่อรอง (Negotiator Role)

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »