ทักษะการจัดการ (Management Skills)

SPONSORED LINKS

การที่บุคคลทำหน้าที่การจัดการได้ดีและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การนั้นเป็นส่วนสำคัญของการเป็นผู้จัดการ โดยผู้จัดการต้องมีทักษะเพื่อจะสามารถทำสิ่งต่างๆ นั้นได้อย่างดี โดย ทักษะหมายถึงความ สามารถเฉพาะอย่างที่เป็นผลจากการได้ใช้ฝึกฝนความรู้ ข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งทักษะสำหรับการจัดการสามารถจัดได้เป็น 3 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

1.ทักษะเกี่ยวกับงาน (Technical Skills) หมายถึงความสามารถและความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะอย่าง เช่น ผู้จัดการฝ่ายบัญชีมีความรู้ความสามารถในหลักการบัญชี และสามารถบันทึกรายการ รวมทั้งสามารถสรุปผลการดำเนินงานในรูปบัญชีได้ ในขณะที่ผู้จัดการฝ่ายผลิต มีความรู้และความสามารถในกระบวนการ ขั้นตอนการผลิต เป็นต้น โดยทั่วไปบุคคลจะได้รับความรู้เกี่ยวกับทักษะในงานจากการเรียนในสถานศึกษาและเมื่อมีโอกาสได้ใช้ความรู้นั้น ก็จะก่อเกิดเป็นทักษะในงานมากยิ่งขึ้น

2.ทักษะเกี่ยวกับคน (Human Skills) คือ การที่สามารถเข้าใจและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เนื่องจากผู้จัดการคือบุคคลที่ทำงานสำเร็จโดยใช้บุคคลอื่น ผู้จัดการจำเป็นที่จะต้องสามารถโน้มน้าว จูงใจ และสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล

3.ทักษะเกี่ยวกับการคิด (Conceptual Skills) ประกอบไปด้วยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และสามารถมองเห็นภาพรวมและความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ในองค์การ และยังรวมถึงการสามารถระบุและแก้ปัญหาเพื่อประโยชน์สำหรับองค์การและทุกคนที่เกี่ยวข้องได้

ถึงแม้ว่า ทักษะทั้ง 3 ข้างต้นจะเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการ แต่ความสำคัญของทักษะนั้นขึ้นอยู่กับระดับของการจัดการ กล่าวคือ ทักษะเกี่ยวกับงานมีความสำคัญที่สุดในช่วงแรกเริ่ม เนื่องจากในการทำงานในระดับนี้บุคคลจะถูกคาดหวังให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานที่ทำ รวมถึงการคอยช่วยเหลือการทำงานของพนักงานในส่วนงานของตน อีกทั้งผู้บริหารระดับต้นยังต้องสอนงาน ช่วยเหลือและตอบคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ส่วนงานด้านการวางแผนยังมีไม่มากและครอบคลุมเพียงในส่วนงานของตนเท่านั้น แต่เมื่อยิ่งเติบโตขึ้นในระดับบริหารถึงจนระดับสูงแล้ว ทักษะเกี่ยวกับงานจะลดความสำคัญลง เนื่องจากผู้บริหารในระดับนี้ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเทคนิคการทำงานมากเท่าใดนัก แต่ทักษะที่เพิ่มความสำคัญขึ้นอย่างมาก คือ ทักษะเกี่ยวกับการคิด เนื่องจากผู้บริหารยิ่งอยู่ในระดับสูงมากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งต้องสามารถที่จะมองภาพรวมขององค์ประกอบต่างๆ ขององค์การได้ และยังต้องวิเคราะห์วางแผนกำหนดทิศทางขององค์การ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าทักษะเกี่ยวกับงานและทักษะเกี่ยวกับความคิดมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักความสำคัญตามระดับการจัดการ แต่ในส่วนของทักษะเกี่ยวกับคนนั้นมีความสำคัญในทุกระดับการจัดการและความสำคัญไม่ได้ลดลงเลย เนื่องจากการทำงานของผู้จัดการทุกระดับต้องสัมพันธ์กับคนไม่ว่าจะเป็นคนภายในองค์การหรือแม้แต่คนภายนอกองค์การ ดังนั้น ความสามารถในการสื่อสาร จูงใจ การทำงานร่วมกับผู้อื่นจึงมีความสำคัญอยู่ในทุกระดับการจัดการ

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »