ความหมายขององค์การ

SPONSORED LINKS

ความหมายขององค์การ คือ ในการที่จะทำสิ่งใดให้ประสบความสำเร็จนั้น หากแต่ละคนช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้ว ย่อมช่วยให้นำมาสู่ความสำเร็จได้เร็วขึ้น ดังนั้น คนจึงมารวมตัวกันเป็นองค์การ ซึ่ง องค์การ หรือองค์กร (Organization) หมายถึง กลุ่มของคนที่ร่วมกันทำให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันด้วยวิธีการที่มีระบบที่ช่วยประสานงาน หรืออีกนัยหนึ่งองค์การประกอบไปด้วยคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่มาร่วมมือกันเพื่อที่จะได้บรรลุเป้าหมายที่มีอยู่ร่วมกันโดยที่เมื่อคนมาร่วมมือกันนั้นจะก่อให้เกิดผลที่ดีมากกว่าการที่แต่ละคนต่างคนต่างทำ แล้วค่อยนำผลได้มารวมกันในภายหลัง หรือที่เรียกว่าเกิด “งานร่วม” (Synergy) เนื่องจากการที่เมื่อคนมาทำงานร่วมกันโดยให้แต่ละคนทำในสิ่งที่ตนมีความสามารถ และในขณะเดียวกันก็ให้สิ่งที่เป็นจุดอ่อนของตนถูกชดเชยด้วยสมาชิกคนอื่นในองค์การที่มีความสามารถในการทำสิ่งนั้น

องค์การที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันมีตั้งแต่องค์การขนาดเล็กที่ประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวนน้อยไปจนถึงองค์การขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวนมาก อีกทั้งองค์การอาจมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน โดยสามารถแบ่งชนิดขององค์การออกได้ 2 ชนิดใหญ่ๆ ตามเป้าหมายคือ

1.องค์การที่มุ่งแสวงหากำไร (Profit Organization)

2.องค์การที่มุ่งแสวงหากำไร (Not-for-profit Organization)

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »