ความสำคัญของทรัพยากรพื้นฐานในองค์การ

SPONSORED LINKS

ความสำคัญของทรัพยากรพื้นฐานในองค์การ จากทรัพยากรทั้ง 4 ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญและองค์การไม่สามารถดำเนินงานโดยขาดทรัพยากรใดทรัพยากรหนึ่งได้ แต่เมื่อต้องตอบคำถามว่าในทรัพยากรทั้ง 4 นั้น ทรัพยากรใดสำคัญที่สุด คำตอบที่นักบริหารปัจจุบันเห็นพ้องในแนวทางเดียวกัน คือ ทรัพยากรมนุษย์ โดยที่ปัจจุบันนั้นมองว่าทรัพยากรมนุษย์ คือ สิ่งที่ช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การ ทรัพยากรมนุษย์เสมือนเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) นั่นคือ เป็นศักยภาพที่องค์การสามารถใช้ประโยชน์ได้จากความรู้และการกระทำของบุคคลในองค์การเหมือนกับที่องค์การมีเงินทุนเก็บไว้ เมื่อถึงคราวจำเป็นองค์การสามารถนำเงินออกมาใช้จ่ายได้ ด้วยเหตุนี้การมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถก็ช่วยให้องค์การได้ใช้ประโยชน์จากศักยภาพความสามารถของบุคคลนั้น แต่ถ้าหากเมื่อใดที่บุคคลากรที่มีความสามารถลาออกจากองค์การ ก็เหมือนองค์การได้สูญเสียทุนหรือทรัพยากรที่มีคุณค่าไป

กรณีศึกษา

จากการศึกษาของผลทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อการเข้าออกของพนักงาน ผลิตผลและผลดำเนินงานทางด้านการเงิน โดยเก็บข้อมูลจากบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 3,452 แห่ง ซึ่งเป็นบริษัทที่มีพนักงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป โดยบริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักๆ พบว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัท นั่นคือ การลงุทนในการดูแลพนักงาน การเพิ่มทักษะของพนักงาน และการสร้างแรงจูงใจมีผลทำให้อัตราการเข้าออกของพนักงานลดลง และเพิ่มผลผลิตรวมทั้งส่งผลต่อผลประกอบด้านการเงินของบริษัท

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »