Daily Archives: มกราคม 17, 2017

เวียนศีรษะ

อาการเวียนศีรษะ เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ แต่บางคนก็เริ่มเป็นตั้งแต่อายุไม่มากนัก ทำให้มีอาการเวียนศีรษะ เป็นๆ หายๆ อาจรู้สึกเหมือนบ้านหมุน โคลงเคลง คลื่นไส้ หรืออาเจียน บางครั้งเป็นมาก อาจต้องนอนนิ่งๆ หลับตา ถ้าลืมตาหรือพลิกตัวอาจมีอาการเวียนศีรษะมากขึ้นทันที ระบบต่างๆ ที่มีผลต่อการทรงตัว ปกติการควบคุมการทรงตั ...

Read More »

มึนศีรษะ

อาการมึนศีรษะ คือ อาการที่ผู้ป่วยรู้สึกว่าร่างกายทรงตัวได้ไม่ดี มีการขยับเคลื่อนไหวทั้งที่ไม่มี โดยทั่วไปอาจแบ่งเป็น อาการมึนศีรษะแบบเฉียบพลัน คือมีอาการน้อยกว่า 1-2 เดือนและแบบเรื้อรัง คือมีอาการนานกว่า 1-2 เดือน จัดเป็นอาการที่ผู้สูงอายุเป็นได้บ่อย อาจเกือบร้อยละ 30 โดยเฉพาะในผู้หญิง และโอกาสเป็นเพิ่มร้อยละ 10 ทุกๆ 5 ...

Read More »

โรคลมชัก

ผู้สูงอายุมีโอกาสที่จะชักได้บ่อยขึ้น โดยพบว่ามีการเกิดโรคลมชักในผู้สูงอายุได้ร้อยละ 1 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่พบโรคลมชักบ่อยเป็นอับดัสองรองจากผู้ป่วยเด็ก และในความเป็นจริงอาจมีการเกิดการชักสูงกว่านี้ แต่เนื่องจากมักมีการวินิจฉัยที่น้อยกว่าความเป็นจริงหรือวินิจฉัยไม่ได้บ่อยในผู้ป่วยกลุ่มนี้ โดยสาเหตุของการชักมักเกิดจากคว ...

Read More »

โรคพาร์คินสัน

โรคพาร์คินสัน เป็นโรคที่ส่วนใหญ่จะพบแต่ในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมักเป็นในผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี และพบมากขึ้นเมื่ออายุยิ่งมากแต่โดยเฉลี่ยแล้วในผู้ที่อายุ 50-55 ปีขึ้นไป จะพบโรคนี้ประมาณร้อละ 0.5-1 อาการของโรคพาร์คินสัน โดยทั่วไปผู้ที่เป็นโรคนี้มักมีอาการแบบค่อยเป็นค่อยไป เริ่มจากการที่มือสั่น ทำอะไรช้าลง เดินลำบาก ก้าวขา ...

Read More »

โรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง หรือที่มักเรียกกันทั่วไปว่า “โรคอัมพฤกษ์” หรือ “อัมพาต” เป็นโรคที่พบบ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ แบ่ง 2 ชนิด คือ โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน โรคหลอดเลือดสมองแตก อาการ โรคหลอดเลือดสมอง ทั้ง 2 ชนิดจะทำให้สมองส่วนที่เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอหรือมีก้อนเลือดเบียดในสมอง ทำให้สูญเสียการทำงานใน ...

Read More »

โรคลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดในนักเดินทาง

ในปัจจุบันมีการเดินทางโดยเครื่องบินหรือยานพาหนะอื่นๆ เป็นระยะทางไกล ปัญหาที่ทำให้นักเดินทางเกิดความวิตกกังวลกันมาก เนื่องจากมีข่าวการเสียชีวิตจากลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดปอดในผู้ที่เดินทางโดยเครื่องิบนโดยสารชั้นประหยัด (Econnomy class syndrome) ทำให้โรคนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและสร้างความวิตกกังวลให้กับนักเดินทางเป็นจำนว ...

Read More »
Translate »