ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุ

SPONSORED LINKS

ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่มาใช้บริการในห้องฉุกเฉินมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน เนื่องจากประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น และผู้สูงอายุเองก็มักมีโรคร่วมหลายโรค มีการเสื่อมถอยของการทำงานของอวัยวะต่างๆ และมีอาการที่ซับซ้อน นอกจากนั้น การที่ผู้สูงอายุมีการใช้ยาที่หลายชนิด ทำให้มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาได้มาก และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะฉุกเฉินขึ้นในผู้สูงอายุ ประชากรผู้สูงอายุจะล้นระบบบริการดูแลรักษาพยาบาลฉุกเฉินที่มีอยู่ และระบบบริการที่มีก็ยังไม่ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ในการรองรับปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนของผู้ป่วยสูงอายุ

ผู้สูงอายุใช้บริการห้องฉุกเฉินคิดเป็นร้อยละ 12-21 โดยใช้บริการบ่อยกว่าผู้ที่อายุน้อย และการใช้บริการห้องฉุกเฉินโดยผู้สูงอายุในช่วงเวลาที่ผ่านมา พบว่าเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 34 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า ผู้สูงอายุยังมีการใช้บริการฉุกเฉินมากกว่า มาห้องฉุกเฉินด้วยการเจ็บป่วที่รุนแรงกว่า มีการตรวจค้นทางห้องปฏิบัติการมากกว่า และอยู่ในห้องฉุกเฉินนานกว่าผู้ที่มีอายุน้อย นอกจากนั้นยังมีโอกาสที่จะต้องรับเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลสูงกว่า 2.5 ถึง 4.6 เท่า มีโอกาสที่ต้องเข้ารับการรักษาในหออภิบาล (Intensive Care Unit:ICU) มากกว่า 5 เท่า เมื่อเทียบกับคนที่อายุน้อย

บุคลากรทางแพทย์มักไม่ได้รับการฝึกอบรมในการดูแลภาวะฉุกเฉินเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ อาจทำให้เกิดความไม่มั่นใจในการดูแลปัญหาฉุกเฉินในประชากรกลุ่มนี้ หลายครั้งที่ผู้สูงอายุจะได้รับการวินิจฉัยที่ผิดพลาด และถูกจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลโดยไม่ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาถึงโรคบางอย่างที่ซ่อนอยู่นั้นเอง

การใช้บริการห้องฉุกเฉินของผู้สูงอายุ

โรคที่ทำให้ผู้ป่วยสูงอายุมาห้องฉุกเฉินนั้นพบว่า เกิดจากโรคทางอยุรกรรม ร้อยละ 80 และโรคทางศัลยกรรม ร้อยละ 20 ในขณะที่ผู้ป่วยวัยหนุ่มสาวจะมาห้องฉุกเฉินด้วยโรคทางศัลยกรรมและอุบัติเหตุมากกว่าและกลไกของการบาดเจ็บในผู้สูงอายุต่างจากในคนหนุ่มสาว คือในผู้สูงอายุมีการบาดเจ็บจากการหกล้ม มากกว่าคนหนุ่มสาว โรคที่พบบ่อยในห้องฉุกเฉินของผู้สูงอายุ ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหลอดเลือดสมอง และอาการบาดเจ็บเนื่องจากการหกล้ม สำหรับอาการที่พบบ่อย ได้แก่ เจ็บหน้าอก หัวใจวาย ปวดท้อง ปอดอักเสบ และหมดสติ นอกจากนั้นยังมีอีก 2 ปัญหาที่สำคัญ ได้แก่ อาการบาดเจ็บ และปัญหาในการดูแลตนเองทั้งจากโรคทางกาย และการบกพร่องในการรู้คิด (cognitive impairment) โดยพบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่บ้านคนเดียวและไม่มีผู้ช่วยเหลือฉุกเฉิน มีศักยภาพทางด้านสังคมและการประกอบกิจวัตรประจำวันลดลง และจะมีแนวโน้มของการใช้บริการห้องฉุกเฉินและระบบบริการฉุกเฉินมากขึ้น

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »